در پاسخ باید گفت که این کار به نوع محتوا، سایت و کلمات کلیدی بستگی دارد. اگر کلمات کلیدی دشواری انتخاب کنید ممکن است ماه ها به طول بینجامد.